Language: 简体中文 English
Organizing Committee/Comité organisateur
Organizing Committee/

Comité organisateur


Presidents/

Présidents


● Zhang Longxi
● Liu Hongyi

● Jin Honggang
● Peter Stilwell


Vice Presidents/Vice-Présidents
● Zhang Hui
Sun Yifeng

Secretary-General/Secrétaires Généraux
● Zhang Xiaohong
● Zhu Shoutong

Members/Membres
● Wang Ning
Cao Shunqing
● Yang Huilin
● Li Jun

● Chen Yuehong
● Tian Qibo
● Ye Shuxian
● Gao Xudong
● Song Binghui
● Zhang Bing
● Zhao Jing
● Zhao Weirong

Dates
Congress Date
29 July- 2 August 2019

Abstract Submission Deadline

1 March 2019

Online Registration Deadline

20 July 2019

On-site Registration Date

29 July 2019


Dates du congrès  
29 Juillet-2 aout 2019


Envoie des notes 

jusqu’au 1er mars 2019


Inscription en ligne 

jusqu’au 20 juillet 2019


Inscription sur place 

jusqu’au 29 juillet 2019